Algemene voorwaarden

Duidelijke afspraken in begrijpbare taal

 1. Begripsbepaling

De volgende begrippen zijn van toepassing tussen de partijen:

Total Media Concepts: Nick Kinschots, Bredaseweg 3A, 2322 Minderhout, België en zijn vertegenwoordigers

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, zelfstandige, (rechts)persoon of (feitelijke) vereniging, die met de Total Media Concepts een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Consument: iedere natuurlijke persoon die iets koopt voor persoonlijk of eigen gebruik.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, contracten, herstellingen, pro-forma’s, facturen, creditnota’s, diensten en producten geleverd door Total Media Concepts. Tevens zijn onze algemene voorwaarden van toepassing op elke bestelling geplaatst via onze website / shop of via e-mail. Total Media Concepts heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

De nietigheid van één van de voorwaarden laat de geldigheid en toepassing van de andere voorwaarden zoveel als mogelijk onaangetast.

 1. Identificatie van de verkoper

Total Media Concepts vertegenwoordigd door Kinschots Nick
Bredaseweg 3A
2322 Minderhout
België
BTW BE0848.993.785
Tel: 0032 (0) 497/315.901
E-mail: info@total-media-concepts.be

 1. Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de Total Media Concepts schriftelijk (e-mail/brief) mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Deze termijn moet de klant toelaten het aangekochte product te beoordelen zoals in een etalage. De consument dient binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop de deze heeft meegedeeld gebruik te willen maken van het herroeppingsrecht, de producten terug te sturen in de originele en onbeschadigde verpakking, samen met alle accessoires en de originele aankoopbon. De consument ontvangt dan het geld terug via bankoverschrijving nadat de goederen terug in ons bezit zijn (art. VI.50, §3). Daarbij draagt de consument zelf de kosten van de retourzending en is verantwoordelijk voor eventuele transportschade.

Het modelherroepingsformulier kan u vinden als bijlage bij deze algemene voorwaarden.

Art. VI.53. De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor:

1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft “De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.” De opdrachtgever erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

8° overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

14° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

 1. Totstandkoming verkoopsovereenkomsten

Bestellingen geplaatst via de website, per e-mail, sociale media of telefonisch zijn pas definitief na bevestiging door Total Media Concepts. Een bestelling via de website, e-mail, sociale media of telefoon die niet bevestigd wordt door Total Media Concepts is geen geldige verkoopsovereenkomst. Elke bestelling of herstelling wordt pas een definitieve verkoopsovereenkomst na het ondertekenen van de offerte of bestelbon door de opdrachtgever of door bevestiging per e-mail of berichtendienst van sociale media.

Total Media Concepts verbindt er zich toe om de goederen / diensten aan de opdrachtgever te leveren zoals die bestonden op het ogenblik van de totstandkoming van de koop en deze beschreven werden op de website. Als een besteld product niet langer beschikbaar blijkt te zijn, zal Total Media Concepts in samenspraak met de opdrachtgever op zoek gaan naar een alternatief. Als de opdrachtgever dit weigert, gaan wij over tot terugbetaling van het product in kwestie.

Total Media Concepts heeft het recht om overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement verkeerd of uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen. Ook wanneer de opdrachtgever niet meer over het vrije beheer van zijn vermogen beschikt is Total Media Concepts gemachtigd om de overeenkomst te beëindigen.

 1. Offertes

Alle offertes en prijsopgaves van Total Media Concepts zijn geheel vrijblijvend en blijven 30 dagen geldig tenzij anders overeengekomen en onder voorbehoud van prijswijzigingen bij onze leveranciers en zolang de voorraad strekt. Wijzigingen aan een reeds gesloten overeenkomst zijn pas geldig zodra beide partijen de aanvulling of wijziging schriftelijk hebben goedgekeurd. Een offerte is niet geldig voor toekomstige opdrachten en kan tussentijds gewijzigd worden. De opdrachtgever erkent dat uitgewisselde mails geldig zijn als wettelijk bewijsmiddel.

 1. Onderhoud

De opdrachtgever geeft Total Media Concepts de toestemming om gedurende minimaal 1 jaar de website te onderhouden en bij te werken. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden. Bij het verlengen van de onderhoudsovereenkomst kan Total Media Concepts eventuele prijswijzigingen doorvoeren.

Onder het onderhoud van een website wordt begrepen: de teksten, video’s, foto’s, afbeeldingen en geluidsfragmenten. Ook het installeren van updates en een korte test van de website zijn begrepen in de onderhoudsovereenkomst. Structurele aanpassingen, nieuwe functies, layout aanpassingen en het toevoegen of verwijderen van modules zijn niet inbegrepen in de onderhoudsovereenkomst en worden apart gefactureerd.

Na het aanbrengen van wijzigingen heeft de opdrachtgever 7 dagen tijd om gebreken aan de toegepaste wijzigingen te melden aan Kinschots Cosnultancy. Total Media Concepts zal deze gebreken daarna corrigeren. Wanneer binnen deze termijn geen gebreken werden gemeld, zal elke mogelijkheid tot reclamatie vervallen. Bij het aanleveren van verkeerde of foute informatie door de opdrachtgever kan Total Media Concepts niet aansprakelijk worden gesteld. Reclamatie lijdt niet tot opschorting van de verplichtingen van de opdrachtgever.

Wanneer de functionaliteit of het design van de website van de opdrachtgever wordt aangepast, is het Total Media Concepts toegestaan om de onderhoudsovereenkomst te herzien. Wanneer Total Media Concepts vaststelt dat het contract niet meer toereikend is, zal het huidige contract vervallen en vervangen worden door een nieuwe versie.

Total Media Concepts is gemachtigd om de overeenkomst per direct op te zeggen wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan de overeengekomen verplichtingen, bij grove nalatigheid of wanprestaties van de klant. Hieronder is in elk geval te verstaan het niet binnen de redelijke termijn betalen van de facturen van Total Media Concepts door de opdrachtgever. In geval van niet of laattijdige betaling is Total Media Concepts gerechtigd om de website zonder ingebrekestelling offline te halen tot het moment waarop het volledige, openstaande bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven.

Wanneer de website waarvoor de onderhoudsovereenkomst werd opgemaakt vervangen wordt door een nieuwe, zal de lopende onderhoudsovereenkomst automatisch ontbonden worden.

 1. Auteursrecht

De inhoud van onze website mag op geen enkele wijze worden overgenomen, tenzij u hiervoor onze uitdrukkelijke toestemming werd verleend.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de om het geleverde maatwerk en materiaal aan te wenden of te bewerken voor een andere website dan diegene waarvoor het oorspronkelijk werd ontworpen door Total Media Concepts.

Total Media Concepts blijft ten allen tijde eigenaar van uitgewerkte concepten, ideeën en ontwerpen, tenzij schriftelijk en expliciet anders werd overeengekomen. Bij misbruik kan Total Media Concepts hiervoor een vergoeding opeisen.

 1. Prijzen en betalingen

De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en alle taksen, maar zonder verzendkosten. De verzendkosten worden berekend tijdens het bestelproces, deels op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Prijzen voor producten of diensten voor bedrijven worden exclusief BTW opgenomen. Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt, onder voorbehoud van prijswijzigingen of tel- en drukfouten. Betalen kan via contant, PayPal of via overschrijving. Total Media Concepts kan deze betalingsmogelijkheden in de toekomst uiteraard uitbreiden. Onze bankgegevens: KBC Bank: BIC: KREDBEBB     IBAN: BE73 7310 4324 1460

Ondanks alle inspanningen, kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Voor eventuele gevolgen van zet- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerp kan Total Media Concepts dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. In geval van tussentijdse prijsschommelingen wordt de opdrachtgever hiervan door ons op de hoogte gesteld.

Facturen dienen betaald te worden via contant of via overschrijving binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 % per maand. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand aangerekend. Dit met een minimum van 20 euro exclusief BTW. Daarnaast is de opdrachtgever gebonden aan het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 250 euro onder voorbehoud van hogere werkelijke schade die bewezen wordt.

Wanneer de opdrachtgever gebruikmaakt van een onderhoudsovereenkomst en niet tijdig voldoet aan de betaling van de openstaande facturen, is het Total Media Concepts toegestaan om de lopende werkzaamheden of geleverde diensten stop te zetten tot het moment dat Total Media Concepts de verschuldigde bedragen heeft ontvangen.

Bij annulatie van een bestelling is de opdrachtgever gebonden tot het betalen van een schadevergoeding van 30 % van het bestelbedrag.

De opdrachtgever erkent dat Total Media Concepts werkt met een gratis Content Management Systeem (CMS) en dat alleen de geleverde prestaties om het CMS en andere software te implementeren in de website en eventuele betalende software worden gefactureerd.

 1. Ontbinding wegens wanprestatie

Bij ernstige wanprestaties door de opdrachtgever is Total Media Concepts gemachtigd om de overeenkomst na ingebrekestelling, maar zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Onder ernstige wanprestaties wordt minimaal verstaan het correct en tijdig betalen van de facturen door de opdrachtgever of een zware fout van de opdrachtgever.

 1. Levering & levertermijn

De opgegeven levertermijn zijn indicatief en geenszins bindend. Wanneer deze termijn overschreden wordt, is Total Media Concepts niet verplicht tot het betalen van een vergoeding of boete.

De opdrachtgever kan in geval van herhaalde overschrijdingen van de levertermijn, Total Media Concepts hiervan ingebreke stellen per aangetekend schrijven en mits opgave van de laatst bekende levertermijn. De opdrachtgever kan hierna de overeenkomst schriftelijk annuleren, tenzij er sprake is van overmacht.

Wanneer de opdrachtgever een bestelling plaatst, is het Total Media Concepts toegestaan om een gedeeltelijke levering uit te voeren van de reeds beschikbare goederen. Total Media Concepts is hiertoe echter niet gebonden.

Voor artikelen die voorradig zijn op het ogenblik dat de bestelling werd geplaatst, zal Total Media Concepts de opdrachtgever via e-mail de vermoedelijke leverdatum bevestigen. Wanneer een product niet voorradig is, zullen wij de opdrachtgever informeren over de verwachte levertermijn. Hoe dan ook wordt de bestelling pas verzonden na ontvangst van het verschuldigde bedrag.

Bij ontvangst van de bestelling dient de opdrachtgever het pakket te controleren op transportschade. Mocht er uiterlijke schade zijn ontstaan, verzoeken wij de opdrachtgever om enkele foto’s te nemen van de beschadigde zending alvorens het pakket open te maken en Total Media Concepts binnen 24 uur schriftelijk of via e-mail op de hoogte te brengen mocht de inhoud effectief beschadigd zijn. Indien Total Media Concepts niet binnen deze termijn op de hoogte wordt gesteld van eventuele schade, kan Total Media Concepts niet meer aansprakelijk worden gesteld! Het risico gaat over op het ogenblik van de levering.

Total Media Concepts en haar vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een levering niet binnen 24u toekomt bij de opdrachtgever. Wij trachten steeds alle orders uit te leveren binnen de snelst mogelijke termijn. 24u levering is sowieso alleen mogelijk voor artikelen die bij ons in voorraad zijn.

Bij het aanmaken van een nieuwe website of applicatie staat Total Media Concepts in nauw overleg met de opdrachtgever. Total Media Concepts deelt bij aanvang van het project de verwachte levertermijn mee. Deze termijn is geenszins bindend en Total Media Concepts is niet gebonden tot het betalen van een boete of restitutie bij overschrijding van deze termijn.

Wanneer een deel van de opdracht klaar is, wordt dit ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het ontwerp gaat Total Media Concepts ervan uit dat dit goed bevonden is. Total Media Concepts zal vervolgens overgaan tot het afwerken van de website zoals initieel overeengekomen.

 1. Overmacht

Wanneer Total Media Concepts door overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan Total Media Concepts onder geen beding aansprakelijk worden gesteld. Total Media Concepts zal alle redelijke inspanningen doen om aan alle verplichtingen te voldoen indien de overmacht van tijdelijke aard is. Wanneer dit niet mogelijk is, zal Total Media Concepts in onderling overleg de overeenkomst herzien of beëindigen. Alle reeds geleverde prestaties voor aanvang van de overmacht zullen alsnog aangerekend en gefactureerd worden. De overmacht wordt definitief na een duurtijd van 4 weken.

Niet limitatieve lijst van overmacht:

 • Werkonbekwaamheid
 • Ziekte
 • Noodweer
 • Energie uitgevallen
 • Internetverbinding provider uitgevallen
 • Brand
 • Oproer & onlusten
 • Staking
 • Lock out,
 • Vervoerproblemen
 • Uitvaardiging van wetten
 1. Eigendomsoverdracht

De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de opdrachtgever na de volledige voldoening door de opdrachtgever van al hetgeen als tegenprestatie van de door Total Media Concepts geleverde of te leveren goederen aan Total Media Concepts verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico ‘s van het verlies of van vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de opdrachtgever vanaf het moment dat het verkochte goed aan de opdrachtgever werd geleverd.

Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de opdrachtgever is overgedragen, (i) is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht; (ii) zal de opdrachtgever op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van Total Media Concepts. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om Total Media Concepts onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd.

De opdrachtgever draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren.

De opdrachtgever verbindt er zich toe om Total Media Concepts te verwittigen indien de verkochte goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal op verzoek van Total Media Concepts de identiteit van de eigenaar meedelen.

 1. Waarborgen / aansprakelijkheid

Op al onze producten zijn de fabrieksgaranties van de betreffende fabrikanten van toepassing. De opdrachtgever dient elk gebrek van overeenstemming binnen een termijn van 7 dagen na de vaststelling ervan schriftelijk aan Total Media Concepts mee te delen. Bij gebrek aan dergelijke mededeling van het gebrek aan Total Media Concepts binnen de 7 dagen na de vaststelling ervan verliest de opdrachtgever zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Total Media Concepts of haar vertegenwoordiging in te stellen.

De opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op de garantie op vertoon van de originele aankoopbon.

Toestellen die schade of defecten vertonen als gevolg van binnendringen van vloeistoffen, oxidatie, schokken, stoten of vallen worden niet gedekt door de commerciële of wettelijke garantie. Elk verkeerd of onvakkundig gebruik doet de garantie vervallen. Elke aanpassing of wijziging aan het toestel of slecht onderhoud resulteert in het vervallen van de garantie.

Normale slijtage valt evenmin onder de dekking van de commerciële of wettelijke garanties.

Total Media Concepts of haar vertegenwoordiging is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook door een fout of nalatigheid van de opdrachtgever of van een persoon voor wie de opdrachtgever verantwoordelijk is.

Total Media Concepts is niet verantwoordelijk voor het aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever werd aangebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bovendien kan Total Media Concepts nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die worden verspreid via de website van de opdrachtgever. Eventuele boetes, onkosten of vergoedingen die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de opdrachtgever.

In geval van een toerekenbare tekortkoming in de naleving van de overeenkomst kan Total Media Concepts slechts verantwoordelijk worden gesteld tot het betalen van een vervangende schadevergoeding tot het overeengekomen en reeds betaalde factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Total Media Concepts voor een andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, daaronder zijn ook begrepen: de vergoeding van indirecte schade, gevolgschade, of schade wegens gederfde omzet of winst.

Total Media Concepts kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer via internet verzonden informatie wordt afgeluisterd of onderschept. Ook wanneer de website en/of server(s) van de opdrachtgever wordt aangevallen of vernietigd kan Total Media Concepts niet aansprakelijk worden gesteld.

In geval van onenigheid gaan we eerst in overleg met u als klant om het probleem te verhelpen. Raken we er echt niet uit dan kan u conform de Europese wetgeving gebruikmaken van het Online Dispute Resolution platform: http://ec.europa.eu/odr/.

 1. Back-up

De opdrachtgever is steeds zelf verantwoordelijk voor het maken van een volledige back-up. Total Media Concepts kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebrek aan een gehele of gedeeltelijk back-up.

Total Media Concepts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of gedeeltelijk verlies van data op servers of op gegevensdragers zoals harde schrijven, Solid State Drives, USB-sticks, geheugenkaarten of eender welke andere gegevensdrager.

 1. Herstellingen

Bij aanname van een herstelling gaat de opdrachtgever akkoord met de betaling van een voorschot van 35,00 euro inclusief BTW. Bij herstelling wordt dit bedrag in mindering gebracht. Wanneer het toestel onherstelbaar wordt verklaard, kan de opdrachtgever dit bedrag recupereren bij aankoop van een nieuw en gelijkwaardig toestel. Total Media Concepts kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan een reeds defect toestel. Bij elke herstelling wordt de opdrachtgever op de hoogte gesteld van de vermoedelijke herstelkost na controle van de defecte apparatuur. Het bedrag is een schatting en geenszins bindend.

 1. Meldplicht zichtbare gebreken

Indien zichtbare gebreken vastgesteld worden aan geleverde goederen, is het de plicht van de koper om de verkoper onmiddellijk en schriftelijk hierover in te lichten.

 1. Gebruik van gegevens

Gegevensdeling

Gegevens mogen door de Total Media Concepts alleen worden verwerkt voor de doeleinden die in de offerte / overeenkomst omschreven worden. De opdrachtgever machtigt Total Media Concepts deze gegevens mee te delen aan alle personen, instellingen en instanties die rechtstreeks deelnemen aan de uitvoering van de opdracht en gemachtigd zijn om die gegevens te ontvangen.

De mededeling van gegevens aan derden die niet rechtstreeks deelnemen aan de uitvoering van de opdracht, is verboden, tenzij dit door of krachtens de wet of krachtens een rechterlijk bevel wordt opgelegd. Elke wettelijk verplichte mededeling van de persoonsgegevens aan derden moet door Total Media Concepts vooraf ter kennis worden gebracht aan de klant.

Onderaanneming

Voor de praktische uitvoering van de opdracht kan Total Media Concepts onderaannemingscontracten afsluiten met derden.

De opdrachtgever stemt hierbij over het algemeen in met het subverwerken van persoonsgegevens door derden om de doeleinden te bereiken. Indien Total Media Concepts de verwerking van persoonsgegevens namens de klant (gedeeltelijk) uitbesteedt, dan doet Kinshots Consultancy dit steeds door middel van een schriftelijke overeenkomst met de derde partij die dezelfde of minstens evenwaardige gegevensbeschermingsverplichtingen oplegt aan de derde als de verplichtingen die onder deze overeenkomst zijn opgelegd aan Total Media Concepts. Indien de derde partij er niet in slaagt om zijn gegevensbeschermingsverplichting te vervullen krachtens een dergelijke schriftelijke overeenkomst, zal Total Media Concepts volledig aansprakelijk blijven ten opzichte van de klant voor de naleving van deze verplichtingen.

Total Media Concepts houdt een actuele lijst bij van de actieve onderaannemingscontracten met derden en kan deze binnen redelijke termijn op schriftelijk verzoek (incl. via e-mail) bezorgen aan de opdrachtgever. Total Media Concepts brengt de opdrachtgever op structurele basis op de hoogte wanneer deze lijst wijzigt.

 1. Correctheid gegevens

De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de aan ons verstrekte persoons en/of bedrijfsgegevens. Wanneer de door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist blijken, kan Total Media Concepts geenszins aansprakelijk worden gesteld en/of tot het betalen van een schadevergoeding of boete worden gedwongen. De opdrachtgever draagt hier de volledige eindverantwoordelijkheid.

 1. Nietigheid

De onuitvoerbaarheid, de onafdwingbaarheid of de nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden laten de geldigheid, de afdwingbaarheid of de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Alle rechten en verplichtingen die door dit contract ontstaan, zullen noch in hun geheel of noch gedeeltelijk op derden kunnen overgedragen worden, zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. Het niet uitoefenen door Total Media Concepts of de opdrachtgever van zijn rechten, op eender welk moment, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

 1. Bevoegdheid

Bij eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Laatste herziening op 01/07/2019

Contacteer ons

Total Media Concepts
Bredaseweg 3A
2322 Minderhout
België
Tel: 0032 (0) 3 677 00 14
info@total-media-concepts.be
BTW BE 0848.993.785

Over ons

Total Media Concepts is als ervaren webbureau gespecialiseerd in maatwerk. We hebben onlangs beslist dat we ook kleinere ondernemers willen gaan helpen via door ons aangemaakte standaard templates. U krijgt een volwaardige website, die uitbreidbaar is in de toekomst.